Algemene voorwaarden verhuur

 

INHOUD

 • ARTIKEL 1 - Inleidende bepalingen
  ARTIKEL 2 - De opdracht in het algemeen
  ARTIKEL 3 - De reserveringsopdracht
  ARTIKEL 4 - Betalingen
  ARTIKEL 5 - Aansprakelijkheid
  ARTIKEL 6 - Documenten
  ARTIKEL 7 - Rente en incassokosten
  ARTIKEL 8 - Klachten
  ARTIKEL 1 - Inleidende bepaling

  Op alle boekingen van vakantiewoningen zijn de voorwaarden van IMMO ABROAD ESPANA SL en Spaans recht van toepassing.

1. In deze boekingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Reisagent: degene die in de uitoefening van zijn bedrijf adviseert, informeert en bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van reizen.

Dienstverlener: de vervoerder, accommodatieverschaffer, reisorganisator en/of andere dienstverleners op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woord, met wie de reiziger een overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke

voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.

Reiziger: a. de opdrachtgever (aanmelder), of

b. degene te wiens behoeve de door de reisagent verrichte diensten zijn bedongen en die dat beding heeft aanvaard.

Opdracht: de overeenkomst tussen de reiziger en de reisagent, waarbij de reisagent zich jegens de reiziger verbindt diensten te verlenen op het gebied van reizen, zulks in de ruimste

zin des woords.

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag

van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd wettelijk erkende feestdagen, tenzij de reisagent uitdrukkelijk aangeeft dat voor hem andere openingstijden gelden.

2. De reisagent (of het boekingskantoor) is een dienstverlener op het gebied van reizen. Hij kan informeren, adviseren en reserveringen maken. De reisagent verleent deze diensten in opdracht van de reiziger. De boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van dienstverlening van de reisagent. Hierop zijn enkele uitzonderingen.

3. Als de reisagent zelf, op eigen naam reizen organiseert, of reizen verkoopt van een touroperator die niet in Spanje is gevestigd, wordt hij voor die reis aangemerkt als reisorganisator. Op die reis zijn dan de reisvoorwaarden van de reisorganisator van toepassing.

4. De reisagent kan een reservering voor de reiziger maken. Hij brengt dan een overeenkomst tot stand tussen de reiziger en de door de reiziger gekozen dienstverlener. De reisagent is zelf geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst. Hij kan bijvoorbeeld reserveringen maken voor losse vliegtickets, treinkaartjes, theatertickets en hotelkamers, en verzekeringen voor de reiziger afsluiten.

5. De reisagent is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de via hem gereserveerde diensten. Hierop zijn de leveringsvoorwaarden van de betrokken dienstverlener, bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij of hotelier, van toepassing. De reisagent is uiteraard wel verantwoordelijk voor een zorgvuldige uitvoering van de door hem zelf verleende diensten, zoals voor juiste advisering en een correcte afhandeling van de reservering.

6. De reisagent kan, mits dit van tevoren aan de klant bekend wordt gemaakt, voor het verlenen van zijn diensten een tarief in rekening brengen.

ARTIKEL 2 - De opdracht in het algemeen

1. De inhoud van de opdracht kan onder meer bestaan uit het informeren en adviseren van de reiziger, alsmede het ten behoeve van de reiziger zo mogelijk reserveren van de door hem gewenste diensten.

2. De opdrachtgever is jegens de reisagent en dienstverlener gebonden na het verstrekken van de opdracht, ongeacht of een bevestiging direct wordt meegegeven.

3. De (opdracht-)bevestiging zal in het algemeen direct aan de opdrachtgever kunnen worden meegegeven, in welk geval deze bevestiging geldt als bewijs voor de in de bevestiging omschreven overeenkomst.

4. In het geval de opdrachtbevestiging niet onmiddellijk kan worden meegegeven en door de reisagent wordt nagezonden, kan de opdrachtgever binnen twee werkdagen na ontvangst reclameren. Indien niet wordt gereclameerd, geldt de opdrachtbevestiging als bewijs voor het bestaan van de overeenkomst en de inhoud daarvan. Een en ander laat onverlet de mogelijkheid voor de opdrachtgever om tegenbewijs te leveren.

5. Bij boeking via internet richt de reisagent het boekingsproces zodanig in dat de reiziger er vóór de reservering op gewezen wordt dat hij een overeenkomst aangaat. Door de bevestiging van de boeking door de reisagent is de reiziger aan deze overeenkomst gebonden.

6. De opdrachtgever is zowel jegens de reisagent als jegens de dienstverlener voor het geheel aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de opdracht. De overige reizigers zijn voor hun aandeel in de opdracht aansprakelijk.

ARTIKEL 3 - De reserveringsopdracht
1. Informatieplicht opdrachtgever
De opdrachtgever zal de, voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan, benodigde gegevens betreffende hemzelf en de (eventuele) andere reiziger(s) verstrekken aan de reisagent. Daartoe behoren indien beschikbaar het nummer van zijn mobiele telefoon en e-mailadres. De opdrachtgever zal informatie verstrekken over hemzelf en de door hem aangemelde reizigers met betrekking tot de lichamelijke en/of geestelijke situatie, over andere relevante – waaronder medische – aspecten, alsmede over beperkte mobiliteit, of de noodzaak tot het begeleiden van minderjarige en/of mindervalide reizigers, zwangere vrouwen, zieken en andere medereizigers. Indien de opdrachtgever in zijn informatieplicht te kort schiet, komen de eventueel daaruit voortvloeiende negatieve financiële gevolgen
voor diens rekening.

2. Prijswijzigingen
De prijzen van gereserveerde diensten kunnen conform de voorwaarden van de dienstverlener worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden
doorgegeven en doorberekend.

3. Annuleringen/wijzigingen door de opdrachtgever
Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de verstrekte opdracht(en) kunnen alleen op werkdagen en alleen op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden. Indien op verzoek van de opdrachtgever een annulering plaatsvindt van, of wijzigingen worden aangebracht in, reeds gemaakte reserveringen zullen de daaraan verbonden kosten in rekening worden gebracht. Dat kunnen naast de door de dienstverlener in rekening gebrachte annulering- of wijzigingskosten, ook zijn de kosten die de reisagent moet maken om de annulering c.q. wijziging tot stand te brengen.

4. Alle mededelingen van de reisagent of dienstverlener zullen uitsluitend worden gericht aan de opdrachtgever.

ARTIKEL 4 - Betalingen
1. De verschuldigde bedragen dienen binnen de door de reisagent aangegeven termijn te zijn voldaan. De reisagent is bevoegd – zo nodig in naam en voor rekening van de desbetreffende dienstverlener(s) – de verschuldigde bedragen te incasseren.

2. De reisagent kan bij het verstrekken van de opdracht(en) een aanbetaling verlangen, welke in ieder geval niet hoger zal zijn dan conform de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s).

3. Het restant van het verschuldigde dient uiterlijk op de in de bevestiging, c.q. factuur, genoemde datum door de reisagent te zijn ontvangen. Bij eventuele afwijkingen tussen bevestiging en factuur geldt de bevestiging.

4. Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig geschiedt, zendt de reisagent na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de reiziger de gelegenheid binnen zeven dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Indien betaling ook dan uitblijft is de reiziger in verzuim en worden de overeenkomsten geacht te zijn geannuleerd, tenzij de voorwaarden van de (eventueel) betrokken dienstverlener(s) anders voorschrijven. De reisagent heeft alsdan het recht de aan de annulering verbonden kosten in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en).

5. Eventuele restituties geschieden uitsluitend aan de opdrachtgever.

ARTIKEL 5 - Aansprakelijkheid
1. De reisagent zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede opdrachtnemer in acht nemen.

2. De reisagent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s) zoals bedoeld in artikel 1 lid 1, noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie. De reisagent draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

3. Voor zover de reisagent zelf toerekenbaar te kort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van de reisagent beperkt tot maximaal de door de reisagent gefactureerde diensten.

4. De aansprakelijkheid voor schade waartegen de reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), worden uitgesloten.

5. De reisagent is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd.

6. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van het personeel van de reisagent.

ARTIKEL 6 - Documenten
1. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door de reisagent algemene op de Spanjese nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt.

2. De reiziger is zélf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

3. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.

4. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij de reisagent heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend, of de reisagent tekort is geschoten in zijn in lid 1 bedoelde informatieverplichting.

5. Door of vanwege de reisagent kan de reiziger informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een reisverzekering.

ARTIKEL 7 - Rente en incassokosten

1. De reiziger die niet tijdig aan de geldelijke verplichting jegens de reisagent heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd, tenzij de voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener een hoger rentepercentage voorschrijven.

2. Voorts is de reiziger gehouden tot vergoeding van door de reisagent of dienstverlener gemaakte buitengerechtelijke incassokosten. Deze bedragen maximaal 15% over de reissommen tot € 2.500,00; 10% over de daaropvolgende € 2.500,00 en 5% over de volgende € 5.000,00 met een minimum van € 40,00. De reisagent kan ten voordele van de reiziger afwijken van genoemde bedragen en percentages.

ARTIKEL 8 - Klachten
1. Klachten over een door de reisagent gemaakte reservering en/of over door de reisagent verstrekte adviezen en informatie, dienen binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij de reisagent te worden
ingediend.

2. De reisagent zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

Aanvullende reglementen huur vakantiewoning

Algemene huurvoorwaarden en betalingscondities

1.0 Algemene inleiding
1.1 Uw aankomst en vertrek
1.2 Uw reservering en betaling
1.3 Herroepingsrecht
1.4 Verzekeringen
1.5 Borg - Schade
1.6 Wijzigingskosten
1.7 Extra kosten
1.8 Huurder wil annuleren
1.9 IMMO ABROAD ESPANA SL moet annuleren
2.0 Huurder - Gehuurde
2.1 Klachten
2.2 Uw huisdier(en)
2.3 Linnen en handdoeken
2.4 Zwembaden
2.5 Eindschoonmaak
2.6 Aanvullende voorwaarden
2.7 Wettelijke aansprakelijkheid en vrijwaring

1.0 Algemene inleiding

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Huurder: De persoon die de boeking plaatst en wordt gezien als hoofdhuurder, tevens verantwoordelijk voor de boeking en het gehuurde object.

Huiseigenaar: De woningeigenaar is verantwoordelijk voor het leveren aan de huurder van een deugdelijke woning zoals omschreven op onze website.

IMMO ABROAD ESPANA SL : tussenpersoon welke bemiddelt tussen de huiseigenaar en huurder, hierna te noemen de bemiddelaar.

Deze algemene regels zijn van toepassing op alle reserveringen en boekingen bij de bemiddelaar en websites welke direct onderdeel uitmaken van diens onderneming.
Voor iedere woning kunnen afwijkende regels gelden, welke vermeld staan op de woningprofielpagina; deze afwijkende informatie wordt als bindend beschouwd en er wordt verondersteld dat deze tijdens de boeking bij de huurder bekend is.

De bemiddelaar biedt woningen aan van particuliere eigenaren, maar tevens van commerciële organisaties.

Hierdoor kan het voorkomen dat de leveringsafwikkeling van uw boeking plaatsvindt via deze organisatie(s), zowel vanuit Spanje als op de plaats van bestemming.

De huurder wordt geacht bij het plaatsen van de boeking op de hoogte te zijn van onze algemene huurvoorwaarden, leverings-en betalingscondities, disclaimer, alsmede onze privacy policy welke vermeld staan op onze website(s), en deze volledig te accepteren.

Prijzen vermeld op onze website(s) zijn in Euro’s tenzij anders vermeld.

Huurperiodes lopen zoals vermeld op onze website(s), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Onder het gehuurde object/vakantiewoning wordt verstaan het vakantiehuis zoals wij dit vermelden op onze website(s), met bijbehorende faciliteiten.

De mogelijkheid bestaat dat de huiseigenaar een bepaald deel van het gehuurde object heeft afgesloten; dit staat dan vermeld op onze website.

Het vermelde aantal slaap- en badkamers is het aantal waarover u kunt beschikken.
In sommige gevallen, wanneer het gehuurde object een studio betreft waarbij word aangegeven 1 slaapkamer, kan ook bedoeld worden een afscheiding binnen een grotere ruimte, of een als zodanig gebruikte slaapgelegenheid.

1.1 Uw aankomst en vertrek
De wissel-dag van een gehuurde vakantiewoning vindt u op de vakantiehuis informatie pagina.

Bij weekverhuur is de wissel-dag doorgaans op zaterdag; indien dit bij een specifieke accommodatie anders is dan staat dit op de website bij de omschrijving of onder

"belangrijke informatie" vermeld.

U kunt de sleutels ontvangen tussen 16.00 en 20.00 van de beheerder of huiseigenaar van de vakantiewoning.

Indien u op afwijkende tijden aankomt, kunnen hier extra kosten aan verbonden zijn. Contactgegevens vindt u op de reisvoucher welke wij u 2 weken voor aankomst toesturen.

Tevens vermelden wij daarop een beknopte route omschrijving en een noodnummer welke u in probleemgevallen kunt bellen.

Uitsluitend de huiseigenaar/beheerder heeft de mogelijkheid u toestemming te verlenenvoor een afwijkende aankomst of vertrek.

De bemiddelaar en haar medewerkers zijn hier niet toe bevoegd, en er kan nimmer aanspraak worden gedaan op telefonische toezeggingen, welke niet schriftelijk door de bemiddelaar zijn bevestigd.

1.2 Uw reservering en betaling

De bemiddelaar heeft het recht overeengekomen prijzen tussentijds te wijzigen, mits tussen de datum van aankomst en uw boekingsdatum minimaal 6 maanden zit.

Huurder heeft in dat geval het recht om kosteloos te annuleren; met uitzondering van de reserveringskosten zullen reeds plaatsgevonden betalingen binnen 5 dagen worden teruggestort.

Huurder kan online via onze website reserveren (dit heeft de voorkeur) waarna de reservering direct wordt pre-bevestigd.

Wij bieden ook de mogelijkheid telefonisch te reserveren, echter in dat geval bent u verantwoordelijk voor mogelijke fouten in uw gegevens.

Bij online reserveringen registreren wij uw IP adres (zie privacy statement).

Iedere reservering wordt door de bemiddelaar met de huiseigenaar gecontroleerd, alvorens uw reservering volledig te bevestigen.

De reservering zal automatisch vervallen indien de woning niet beschikbaar blijkt te zijn in de door u geboekte periode.

Na de bevestiging van de reservering door de bemiddelaar krijgt deze de status van boeking. De bemiddelaar brengt reserveringskosten in rekening, deze worden vermeld bij het kostenoverzicht dat u te zien krijgt alvorens u de reservering bevestigd.

Bij reservering brengt de bemiddelaar u een aanbetalingspercentage in rekening, dit bedrag vindt u op het kostenoverzicht alvorens u de reservering bevestigt.

Huurder kan dit onmiddellijk online betalen, of ontvangt hiervoor een factuur welke binnen 7 dagen op de bankrekening van de bemiddelaar dient te zijn bijgeschreven.

Het resterende huurbedrag van uw vakantiewoning dient uiterlijk 6 weken voor aankomst op rekening van de bemiddelaar te zijn bijgeschreven.

De borg, zoals op de website(s) vermeld onder "belangrijke informatie", kunt u 6 weken voor aankomst naar ons overmaken, tenzij uitdrukkelijk vermeld staat dat u deze ter plaatse dient te betalen.

De bemiddelaar aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de borg niet correct of niet op tijd is betaald.

Dit kan aanleiding zijn voor de huiseigenaar u de toegang te weigeren.

Boekingen binnen 42 dagen voor aankomst vallen onder de categorie last minute en dan dient het volledige bedrag binnen 2 dagen op onze rekening te worden overgemaakt.

Bij het niet juist nakomen van de betalingsverplichtingen zult u een betalingsherinnering ontvangen.

Indien de factuur niet binnen 7 dagen na deze herinnering is voldaan, heeft de bemiddelaar het recht de boeking als geannuleerd te beschouwen.

De bemiddelaar zal in dat geval de in deze voorwaarden vermelde annuleringskosten in rekening brengen. (zie annuleringsvoorwaarden)

Bankkosten voor overmaking van de betalingen zijn voor kosten van de huurder.

1.3 Herroepingsrecht

Op onze diensten is uitsluiting van het Herroepingsrecht van toepassing:

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen

Op het huren en/of aangaan van een huurovereenkomst van een vakantiewoning is het herroepingsrecht “uitgesloten” omdat de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

1.4 Verzekeringen

De bemiddelaar biedt bij iedere verhuur de mogelijkheid een schadeverzekering af te sluiten, of een annuleringsverzekering.

Dit zijn verschillende verzekeringen, en deze dienen ook separaat door u geboekt te worden.

Deze verzekeringen worden in combinatie uitgevoerd met de Verzekerings Maatschappij.

De premie van deze verzekeringen vindt u tijdens uw boeking op uw scherm. Dekking schadeverzekering: betreft schade aan object - verblijven – inventaris –

speeltoestellen – zwembaden – tuin welke zijn ontstaan zonder dat huurder hier uitdrukkelijk schuld aan had of opzettelijk schade heeft toegebracht.

De vergoeding van de schade betreft hier een minimum uitkering van € 25,- en een maximum van € 2500,- .

De schadeverzekering start vanaf het moment dat huurder/verzekeringnemer het vakantiehuis betreedt, met datum vermeldt op de huurovereenkomst en stopt wanneer huurder het vakantiehuis verlaat, met als uiterlijke datum wanneer de huurovereenkomst eindigt in het reisdocument.

Genoemde prijzen kunnen veranderen en zijn aan wettelijke regels gebonden zoals de assurantiebelasting.

De bemiddelaar heeft het recht prijzen en percentages aan te passen.

Voor uitgebreide voorwaarden van de schadeverzekering en annuleringsverzekering verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden van de verzekeringsschadeverzekering bij ons onderdeel Reisinformatie → Verzekeringen.

Huurder heeft de plicht bij het afsluiten van een annuleringsverzekering de juiste namen en leeftijden van de deelnemers te vermelden.

Onjuiste informatie kan tot gevolg hebben dat de volledige verzekering buiten de dekking valt en ongeldig is.

1.5 Borg - Schade

Huiseigenaren vragen in alle gevallen een borg.

De huiseigenaar geeft aan hoe de bemiddelaar de borg kan afhandelen.

In veel gevallen verzoekt de huiseigenaar aan de bemiddelaar de borg in beheer te houden.

Indien huiseigenaar verzoekt de borg ter plaatse te betalen, staat dit op onze website vermeld bij het huisprofiel.

In de meeste gevallen zal een huiseigenaar GEEN creditcard betaling kunnen accepteren.

Het moment bij betaling ter plaatse is wanneer u de sleutel in ontvangst neemt.

U bent in alle gevallen zelf verantwoordelijk de vakantiewoning te inspecteren op gebreken en deze eventueel door middel van een getekende verklaring tussen u en de sleutelbeheerder vast te leggen.

Het is dan verstandig ook duidelijke foto's te nemen.

De bemiddelaar aanvaardt geen aansprakelijkheid bij disputen over gebreken bij oplevering.

Voer dus de inspectie bij aankomst zorgvuldig uit.

Indien de bemiddelaar de borg in beheer heeft, zal deze binnen 2 weken na vertrek uit uw vakantiehuis op uw bankrekening worden terugbetaald, behoudens als de huiseigenaar ons schade meldt.

De huurder dient hiervoor wel een mail te sturen naar de bemiddelaar met opgave van de bankrekening waar de borg naar overgemaakt dient te worden.

De bemiddelaar is contractueel gebonden de borg op eerste verzoek aan de huiseigenaar over te maken indien deze een schade meldt.

Indien huiseigenaar aan de bemiddelaar melding geeft van schade en verzoekt de borg of een deel van de borg uit te betalen, zal de bemiddelaar de huurder hiervan per email in kennis stellen.

Bij ontstaan van schade kan het voorkomen dat de huiseigenaar enige tijd nodig heeft de schade door een expert en/of bedrijf te laten vaststellen; de maximale termijn hiervoor is 4 weken.

Indien aangebrachte schade hoger is als de betaalde borg heeft de huiseigenaar het recht het meerdere op u te verhalen.

De afwikkeling van de schade is een zaak tussen u als huurder en de huiseigenaar, en de eventuele schadeverzekering indien van toepassing.

De bemiddelaar kan waar nodig bemiddelen, maar geen rol spelen in de beoordeling en afhandeling.

Indien er sprake is van extra kosten zoals elektra, zwembadverwarming, schoonmaak, gebruik telefoon, en overige zaken zoals vermeld op de website(s), dan heeft de bemiddelaar het recht deze kosten met uw borg te verrekenen en het verschil terug te betalen.

In geval de huiseigenaar uw borg zal terugstorten, dient u uw gegevens achter te laten bij vertrek.

Borg betaling en terugbetaling is altijd een zaak tussen huurder en huiseigenaar.

De bemiddelaar heeft, ondanks het feit dat zij de borg op verzoek van de huiseigenaar beheert, geen zeggenschap over de borg.

Schade of disputen over schade geeft huurder geen recht de naam van de bemiddelaar in welke vorm dan ook in de media, internet of publicatie te noemen.

Indien huurder de naam toch noemt aanvaardt deze alle directe en indirecte schade welke voortvloeit uit het noemen van de handelsnaam en/of website(s).

In alle gevallen is borg en schade en de betaling daarvan een zaak tussen huurder en huiseigenaar.

1.6 Wijzigingskosten

Wijzigingen in een boekingsovereenkomst zijn uitsluitend geldig wanneer deze door de bemiddelaar schriftelijk zijn bevestigd en geaccepteerd.

De bemiddelaar zal bij geaccepteerde wijzigingen in de verhuurovereenkomst € 25,-

wijzigingskosten berekenen.

Wijzigingen ter annulering van de boeking vallen zonder uitzondering onder de annuleringsvoorwaarden. (zie verder "wanneer u wilt annuleren").

1.7 Extra kosten

Onder extra kosten vallen alle kosten welke vermeld staan op de huisprofielpagina en geen onderdeel vormen van de vermelde huursom.

Indien huurder boekt geeft deze aan kennis te hebben genomen van deze kosten, en deze te accepteren.

Indien niet uitdrukkelijk bij de huisinformatie anderzijds vermeld staat, is normaal verbruik van elektra en water in de huurprijs inbegrepen.

Wanneer er sprake is van verwarming, en/of zwembadverwarming wordt hiervoor veelal een toeslag berekend; dit staat vermeld bij de informatie van het gekozen vakantiehuis.

Deze extra kosten dienen bij aankomst betaald te worden, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen, en als zodanig op uw bevestiging vermeld staat.

Het is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door de huiseigenaar hiervoor toestemming is verleend, gebruik te maken van de huistelefoon.

Indien er gebruik is gemaakt van de telefoon zonder deze toestemming kan dit tot gevolg hebben dat de borg met vertraging wordt terugbetaald, aangezien de telefoonrekening pas een maand later wordt ontvangen.

De door huurder gemaakte telefoonkosten worden dan verrekend met de borg.

Indien er sprake is van een internet aansluiting is internet gebruik meestal inbegrepen in de huurprijs, tenzij anders vermeld.

De bemiddelaar kan nimmer verantwoordelijkheid aanvaarden voor het niet deugdelijk, of niet functioneren van een internetaansluiting.

Bij internet, vermelden wij internet aansluiting of “wireless internet ”; de bemiddelaar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het wel/niet aanwezig zijn van wireless internet.

Bed- en linnengoed is altijd extra tenzij op de site uitdrukkelijk vermeld staat dat deze service inclusief is.

Voor baby’s is het uit oogpunt van hygiëne standaard dat u zelf het linnen meebrengt.

1.8 Wanneer u wilt annuleren

U kunt uitsluitend op werkdagen per email annuleren.

Onze werkdagen zijn maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur en zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur, uitgezonderd wettelijk erkende feestdagen.

In uitzonderlijke gevallen kan de huurder voor een alternatieve huurder zorgen; dit kan alleen indien de bemiddelaar hierover schriftelijke toestemming heeft ontvangen van de huiseigenaar, die bij boeking de naam van de hoofdhuurder en samenstelling van het reisgezelschap heeft ontvangen.

Indien er toestemming is tot deze wijziging brengt de bemiddelaar wijzigingskosten in rekening.

U dient ook bij annulering ten alle tijden uw betalingsverplichtingen na te komen.

Kosten bij annulering zijn:

Bij annulering tot de 42e kalenderdag (exclusief) voor de aankomstdag: de aanbetaling.

Bij annulering vanaf de 42e kalenderdag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) voor de aankomstdag: 60% van de huursom.

Bij annulering vanaf de 28e kalenderdag (inclusief) tot de aankomstdag: 90% van de huursom.

Bij annulering op de aankomstdag of later: de volledige huursom.

Sluit altijd een annuleringsverzekering af; u bent immers nimmer zeker van de situatie binnen uw gezin, familie en omstandigheden die u kunnen dwingen uw vakantie te annuleren.

1.9 In geval de bemiddelaar moet annuleren

In het geval wij genoodzaakt zijn de boeking te annuleren en/of te wijzigen, behouden wij ons het recht voor u een vergelijkbare of betere woning aan te bieden.

Omstandigheden, waardoor de bemiddelaar gedwongen is om deze maatregel te nemen, kunnen onder andere zijn: natuurrampen, storm- en waterschade, werkzaamheden welke het gebruik van de vakantiewoning onmogelijk maken, overlijden van de huiseigenaar of van één van zijn familieleden in de 1e graad, verkoop van de woning, echtscheiding, oorlogssituaties, stakingen of wanneer de bemiddelaar reden heeft aan te nemen dat de huiseigenaar niet aan de gestelde verplichting en/of kwaliteit van de vakantiewoning kan voldoen.

Indien de bemiddelaar niet kan slagen een vergelijkbare of betere woning aan te bieden zal De bemiddelaar de tot dan betaalde betalingen terugstorten.

Huurder kan in geen geval aanspraak maken op een vergoeding hoger dan de tot op dat moment aan de bemiddelaar verrichte betalingen voor deze boeking.

Indien huurder 2 onafhankelijke woningen heeft gehuurd, bijvoorbeeld in 2 aansluitende periodes en de bemiddelaar is genoodzaakt één van deze woningen te annuleren blijft de overeenkomst voor de andere woning ongewijzigd van kracht.

Huurder kan dan alleen de andere woning annuleren met inachtneming van de in punt 1.8 genoemde voorwaarden en kosten.

2.0 Huurder - Gehuurde

Huurder heeft de plicht de gegevens van het reisgezelschap juist te vermelden, en het gehuurde object mag alleen bewoond en gebruikt worden door de in de huurovereenkomst vermelde personen.

Het is niet toegestaan hierin af te wijken met het aantal personen, tenzij vooraf door de huiseigenaar schriftelijk toestemming is verleend.

Het is niet toegestaan op het gehuurde terrein, tenten en/of andere slaapgelegenheden te creëren tenzij dit schriftelijk is goedgekeurd door de huiseigenaar.

Indien huurder verzuimd deze regels te respecteren heeft huiseigenaar het recht per onmiddellijk de huurovereenkomst te ontbinden en is huurder verantwoordelijk voor alle schade welke hieruit voortvloeit.

Het houden van feesten, partijen en/of bruiloften is alleen toegestaan indien de huiseigenaar hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven en de bemiddelaar deze toestemming schriftelijk heeft bevestigd aan de huurder.

In alle gevallen is de hoofdhuurder hoofdelijk aansprakelijk voor ALLE personen welke worden toegelaten tot de gehuurde woning.

2.1 Klachten

Ondanks het feit dat wij de huizen zeer zorgvuldig selecteren, beoordelen en inspecteren kan het voorkomen dat u bij aankomst een situatie aantreft waar u niet tevreden over bent.

Meld in eerste instantie een klacht altijd bij een beheerder of huiseigenaar, en probeer er in goed overleg ter plekke uit te komen.

Mocht dit niet lukken meld de klacht dan schriftelijk uiterlijk binnen 48 uur per email aan [email protected] en eventueel ook telefonisch op nummers welke u kunt vinden op onze website.

Klachten met betrekking tot het schoonmaken dienen direct na aankomst kenbaar gemaakt te worden.

Huurder dient een redelijke termijn in acht te nemen voor het oplossen van de klacht.

Bij klachten die niet binnen 48 uur schriftelijk bij de bemiddelaar zijn binnen gekomen is het aan de bemiddelaar om te beoordelen of deze nog wel in behandeling kunnen worden genomen.

2.2 Uw huisdier(en)

Huisdieren kunnen uitsluitend worden toegestaan als de huiseigenaar hiervoor toestemming geeft, en dit door de bemiddelaar schriftelijk is bevestigd.

Op de informatiepagina van het vakantiehuis kunt u vinden of een huiseigenaar huisdieren toestaat; echter geeft dit niet de garantie dat u wordt toegelaten met uw huisdier.

In alle gevallen, dus ook wanneer de huiseigenaar huisdieren toestaat, dient u bij de boeking te vermelden dat u een huisdier wilt meebrengen; sommige huiseigenaren stellen hier namelijk beperkende voorwaarden aan, zoals bijvoorbeeld uitsluitend kleine huisdieren, of alleen maar 1 huisdier.

De mogelijkheid bestaat dat wij bij uw reservering met huisdier(en) nadere informatie aan u vragen.

Dit kan uitsluitend schriftelijk; indien uw informatie bij het betrekken van de vakantiewoning niet blijkt te kloppen met de informatie die u bij de boeking heeft opgegeven heeft de huiseigenaar het recht de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Bemiddelaar kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste informatie, en er zal geen restitutie van door u betaalde bedragen plaatsvinden indien de boeking om deze reden wordt ontbonden.

De huiseigenaar heeft het recht na het krijgen van deze informatie uw boeking te weigeren. Het is nimmer toegestaan huisdieren in slaapkamers, in of rond zwembaden of op meubels te laten lopen, liggen, zwemmen of slapen.

Aangebrachte schade aan het vakantiehuis en de tuin welke zijn veroorzaakt door huisdieren zijn voor uw verantwoordelijkheid.

Door het meebrengen van huisdieren kunnen extra schoonmaakkosten ontstaan.

2.3 Linnen en handdoeken

Vakantiehuizen voorzien vaak in bedlinnen en/of handdoeken, tegen betaling of inclusief in de huur (zie huisinformatie).

Indien er sprake is van extra kosten worden deze op de website(s) vermeld.

Neem altijd ook bij de huur van het linnenpakket enkele handdoeken mee; badlakens zijn nooit inbegrepen in uw linnenpakket en vaak zijn handdoeken ook NIET inbegrepen in uw linnenpakket.

Indien handdoeken onderdeel van het linnenpakket zijn, gaat dit meestal om 1 grote en 1 kleine handdoek, en mogelijk een washandje.

Daarom adviseren wij onze klanten altijd extra handdoeken mee te brengen.

Het is niet toegestaan handdoeken voor schoonmaakwerkzaamheden te gebruiken.

Onherstelbare schade of vermissing van bedlinnen en handdoeken wordt met uw borg verrekend.

Gebruik uw handdoeken in het linnenpakket uitsluitend voor lichamelijk gebruik.

De bemiddelaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kwaliteit en/of het assortiment en de samenstelling van het linnenpakket.

2.4 Zwembaden

Buitenzwembaden worden uitsluitend in de zomerperiode beschikbaar gehouden voor gebruik.

Hieronder wordt doorgaans verstaan de periode van mei tot eind september, maar kan afhankelijk van het weer verlengd of verkort worden door de huiseigenaar.

Indien een zwembad door noodzakelijke schoonmaakwerkzaamheden tijdelijk niet gebruikt kan worden aanvaardt de bemiddelaar hiervoor geen aansprakelijkheid.

Indien het zwembadwater niet blijkt te voldoen aan de gestelde kwaliteit, heeft de huiseigenaar de plicht het water in het zwembad geheel te verversen; een dergelijke verversing kan maximaal 2 dagen duren.

Villa's met een verwarmd zwembad bieden in het voor- en naseizoen de mogelijkheid de temperatuur van het water te verhogen; bij de huisinformatie vindt u hiervoor de mogelijke toeslagen.

Toeslagen voor zwembadverwarming dienen afhankelijk van de wensen van de huiseigenaar vooraf aan de bemiddelaar te worden voldaan, of ter plekke bij aankomst.

De huiseigenaar heeft het recht de zwembadverwarming in het hoogseizoen uit te schakelen.

Wilt u gebruik maken van zwembadverwarming raden wij u aan 3 dagen voor aankomst contact op te nemen met onze klantenservice, en hen te vragen de huiseigenaar te verzoeken de zwembadverwarming alvast aan te zetten.

Hier hoeft, of kan, hij echter niet altijd gehoor aan geven.

Wanneer u aankomt kan het zijn dat het bad nog enige opwarmtijd nodig heeft.

In zeer uitzonderlijke gevallen kan het door omstandigheden voorkomen dat een zwembad uitvalt, zoals bijvoorbeeld door het niet functioneren van een pomp of andere problemen met de techniek.

De bemiddelaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de temperatuur van het zwembadwater, of het correct functioneren van het zwembad en de zwembadverwarming. Het is niet toegestaan zelf de instellingen van de zwembadinstallatie te veranderen.

Mocht de huiseigenaar of beheerder u dit verzoeken, dan kunt u hem vragen dit kort schriftelijke te bevestigen.

Dit voorkomt dat u later discussies kunt krijgen over onjuiste handelingen met de zwembadinstallatie.

Zwembaden zijn in een aantal landen(o.a. Frankrijk) op grond van de wet voorzien van een zwembadalarm, en de eigenaar van een zwembad kan, indien niet aan de wettelijke regels is voldaan, aansprakelijk worden gehouden.

De huiseigenaar kan u dus uitdrukkelijk verzoeken hekken te sluiten, het alarm te controleren en de wettelijke maatregelen te volgen anders kan hij u weigeren.

Huurder heeft de plicht bij aankomst de huiseigenaar/beheerder te vragen naar het zwembadalarm en zich te verzekeren dat dit correct functioneert.

Huurder dient in het geval het zwembadalarm (tijdelijk) door technische problemen niet werkt, direct maatregelen te nemen zodat kinderen en/of huisdieren en mensen die niet kunnen zwemmen niet in de buurt van het zwembad kunnen komen tot het alarm weer naar behoren functioneert.

Indien u niet juist met deze regels omgaat zijn alle hieruit voorvloeiende gevolgen voor uw eigen verantwoording.

Overtuig uzelf als huurder, met name voor uw eigen veiligheid, dat alles veilig is en goed werkt, en voer ook tijdens uw verblijf extra controles hierop uit.

Kinderen onder de leeftijd van 14 jaar en zonder zwemdiploma mogen uitsluitend onder toezicht van meerderjarigen zwemmen, en met een goedgekeurd zwemvest.

De bemiddelaar kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden bij ongelukken tijdens uw verblijf van welke aard dan ook.

2.5 Eindschoonmaak

Schoonmaakkosten worden extra berekend, tenzij op onze website(s) in het huisprofiel uitdrukkelijk vermeld staat dat deze kosten inclusief zijn.

In de meeste gevallen is een eindschoonmaak van uw vakantiewoning verplicht.

De kosten hiervoor betaalt u in bijna alle gevallen bij aankomst.

Indien vermeld staat "inclusief schoonmaak mits schoon achtergelaten” verzoeken wij u altijd bij vertrek de beheerder om een (schriftelijke) bevestiging te vragen dat de woning inderdaad schoon is.

De bemiddelaar kan in geen geval aansprakelijkheid aanvaarden indien de huiseigenaar toch
schoonmaakonkosten aan u gaat berekenen.

De huiseigenaar kan ons in dat geval verzoeken een deel van de borg aan hem te betalen voor de schoonmaak, en wij zijn contractueel verplicht hieraan gehoor te geven.

2.6 Aanvullende voorwaarden

U wordt geacht op verantwoordelijke wijze met energie- en waterverbruik om te gaan, zowel uit kostenoverweging als met het oog op ons milieu.

Extra kosten wegens het aanzetten van airconditioners met de deuren open en/of onnodig water laten lopen zullen aan de huurder worden doorbelast.

U bent tijdens uw verblijf verantwoordelijk uw huisvuil zelf af te voeren en in deugdelijke, daarvoor bestemde zakken te stoppen.

Let er op dat wanneer u in de omgeving van bos of water zit er ongedierte af kan komen op niet goed afgesloten vuilniszakken.

Indien u langer bent dan 1.80, maakt u zich er dan bij boeking zeker van dat de bedden aan uw lengte voldoen; vraag indien dit niet duidelijk is om aanvullende informatie.

Het kan voorkomen dat bedden bijvoorbeeld niet aan de basismaat van 2 meter voldoen en hier kunnen wij geen aansprakelijkheid voor aanvaarden.

Voor zover dit bij ons nog niet bekend is zullen wij deze informatie voor u opvragen en u dan schriftelijk uitsluitsel geven.

Mocht er tijdens uw verblijf iets stuk gaan of ziet u een probleem dan heeft u de plicht dit direct te melden.

Zaken als een boiler, wasmachine, vaatwasmachine etc. vallen onder kleine reparaties en huurder accepteert dat de huiseigenaar maximaal 3 werkdagen nodig heeft om dit te repareren of te vervangen.

Voor andere zaken, zoals bijvoorbeeld ingebouwde centrale airconditioning, televisies en
zwembadverwarming kan de reparatie langer dan 3 werkdagen duren.

De bemiddelaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet goed functioneren van elektrische of elektronische apparatuur, of de eventuele duur van de reparatie hiervan.

Reclamaties en compensatie hiervoor blijft ten alle tijden een zaak tussen de huurder en de huiseigenaar.

Het roken van sigaretten, sigaren of pijp is, tenzij het uitdrukkelijk schriftelijk is goedgekeurd, niet in huis toegestaan.

Bij het roken buiten het huis gelieve u uw sigaretten en as in deugdelijke asbakken te deponeren.

In sommige vakantieverblijven zal de beheerder of de huiseigenaar u bij aankomst een huisreglement overhandigen.

Hierin vind u nuttige tips en informatie over uw vakantiewoning.

U wordt verzocht deze goed te lezen en de hierin genoemde zaken te respecteren.

In sommige gebieden kunnen muizen of andere ongedierte voorkomen.

Huiseigenaren kunnen hier bestrijdingsmiddelen tegen gebruiken.

Let u er vooral op dat uw kinderen of huisdieren nooit bij deze bestrijdingsmiddelen kunnen komen.

De bemiddelaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor bestrijding van ongedierte en/of overlast welke door ongedierte of de bestrijding daarvan kan ontstaan, noch voor de gebruikte bestrijdingsmiddelen.

De vakantiewoning is verhuurd voor vakantiegebruik; het maken van professionele film en foto opnames voor commercieel gebruik wordt uitdrukkelijk verboden tenzij dit schriftelijk is overeengekomen met de bemiddelaar en de huiseigenaar.

De huiseigenaar kan indien de huurder filmopnames maakt waarvan duidelijk is dat deze voor commerciële doeleinden gebruikt zullen worden de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden.

Alle gevolgen en kosten welke voortvloeien uit deze ontbinding zijn voor verantwoording en rekening van de huurder.

Tijdens de huurperiode kan het noodzakelijk zijn dat de huiseigenaar en/of zijn personeel voor onderhoud of reparatie op het terrein moeten zijn.

De huurder zal met een dergelijk bezoek akkoord gaan.

2.7 Wettelijke aansprakelijkheid en vrijwaring

De bemiddelaar, of elke tot diens groep behorende onderneming, en/of website(s) waar een boeking heeft plaats gevonden, kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, letsel of ongevallen aan personen, dieren of vervoersmiddelen welke ontstaan tijdens het verblijf in de door u gehuurde vakantiewoning.

De bemiddelaar kan zich er slechts toe beperken wanneer er sprake is van een gevaarlijke situatie in de woning, op instigatie van de huurder de huiseigenaar hiervan in kennis te stellen en deze te verzoeken onmiddellijk actie te ondernemen.

De eindverantwoordelijkheid voor de situatie, het verblijf en/of de actie van de huiseigenaar is geheel tussen huurder en huiseigenaar.

De bemiddelaar bemiddelt slechts bij verhuur tussen huurder en huiseigenaar en heeft geen enkele invloed op de situatie ter plaatse, en kan hier dus ook geen enkele aansprakelijkheid voor aanvaarden.

Mocht een situatie zo gevaarlijk zijn dat de huurder besluit te vertrekken, bijvoorbeeld in belang en ter bescherming van zijn kinderen etc., dan behoudt de huiseigenaar of de bemiddelaar de mogelijkheid de situatie aan de hand van beeldmateriaal of door experts onafhankelijk te laten beoordelen.

De verantwoordelijkheid voor de bemiddelaar kan nooit verder strekken dan een gehele of gedeeltelijke compensatie van de betaalde huursom, indien het resultaat van de onafhankelijke beoordeling is dat huurder met zijn vertrek de juiste actie heeft genomen.

Verlies of diefstal welke ontstaat tijdens het verblijf is geheel voor risico en rekening van de huurder, de bemiddelaar wijst iedere vorm van aansprakelijkheid hiervoor af.

Bij het aangaan van een huurovereenkomst accepteert huurder dat de bemiddelaar nooit aansprakelijk kan worden gesteld voor problemen die huurder of zijn medehuurders ondervinden tijdens het verblijf door diefstal, vermissing of ongelukken.

De bemiddelaar kan geen verantwoording nemen voor het juist werken van een alarminstallatie.

Het is geheel vrij aan huurder deze te testen en indien noodzakelijk maatregelen te nemen voor bescherming van zijn bezittingen.

De bemiddelaar kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor overlast ontstaan door bouw en verbouw activiteiten in de omgeving, uitvallen van nuts voorzieningen en/of overlast van buren.

In het geval van bouwactiviteiten welke bij de bemiddelaar voor aankomst van de huurder bekend zijn, maar niet bekend waren op het moment van boeken, kan de bemiddelaar in het belang van de huurder en in overleg besluiten een andere woning aan te bieden.

Nadat een vakantiewoning is betrokken, is een verandering van woning kosteloos uitgesloten en zijn mogelijke verhuiskosten en de verandering van woning voor verantwoordelijkheid van de huurder.

De hoofdhuurder, die de overeenkomst is aangegaan, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle mogelijke schade of vermissing welke ontstaat tijdens de periode dat hij de vakantiewoning heeft gehuurd.

De hoofdhuurder aanvaardt ook aansprakelijkheid voor de door de hoofdhuurder in de woning toegelaten personen gedurende de huurperiode.

De huurder vrijwaart hierbij de bemiddelaar voor elke vorm van aansprakelijkheid voor schade en vermissing ontstaan tijdens diens verblijf.

De bemiddelaar kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor ongemakken veroorzaakt door afwijkingen aan de gehuurde vakantiewoning.

Indien afwijkingen het gebruik van de vakantiewoning voor huurder dusdanig beperken dat de bemiddelaar besluit schadevergoeding te betalen of hiertoe wordt gedwongen, kan deze schadevergoeding nimmer meer bedragen dan de betaalde huursom.

In alle gevallen kan de bemiddelaar een onafhankelijke commissie en/of een bevoegde rechter verzoeken een uitspraak te doen en advies uit te brengen.

Indien de bemiddelaar tot schadevergoeding overgaat, moet door de onafhankelijke commissie en/of de bevoegde rechter beoordeeld zijn dat de bemiddelaar schuld heeft aan het ongemak.

Als blijkt dat de bemiddelaar in zo een procedure gelijk krijgt neemt huurder de verantwoording en is aansprakelijk voor alle gemaakte kosten voor dit onderzoek.

In geval er schade word uitbetaald zal de bemiddelaar dit onderzoek betalen.

Bij natuurrampen kunnen woningen welke gehuurd worden van de bemiddelaar in gebieden liggen welke zijn uitgeroepen tot verhoogd risico gebied.

Dit kan gaan om overstromingen, bosbranden, aardbevingen etc.

Huurder kan op geen enkele wijze de bemiddelaar aansprakelijk stellen voor gevolgen welke ontstaan zijn uit mogelijke natuurrampen.

Huurder zal absoluut geen situatie veroorzaken waarbij risico op bosbrand aanwezig is.

In sommige streken en gebieden is een barbecue verboden.

Indien in de vakantiewoning het gebruik van een barbecue niet is toegestaan, of uitsluitend een elektrische barbecue is toegestaan, is huurder verplicht zich aan deze regels te houden.

Indien huurder zich niet aan deze regels houdt, welke bij aankomst kenbaar worden gemaakt, is deze aansprakelijk voor alle gevolgen van diens handelen.