Warunki wynajmu

Regulamin rezerwacji podróży i noclegów wakacyjnych

ZAWARTOŚĆ

 • ARTYKUŁ 1 - Postanowienia wprowadzające
 • ARTYKUŁ 2 - Ogólne warunki zamówienia
 • ARTYKUŁ 3 - Rezerwacja
 • ARTYKUŁ 4 - Płatności
 • ARTYKUŁ 5 - Odpowiedzialność
 • ARTYKUŁ 6 - Dokumenty
 • ARTYKUŁ 7 - Odsetki i koszty windykacji
 • ARTYKUŁ 8 - Reklamacje

Przy wszystkich rezerwacjach kwater wakacyjnych obowiązują zasady i warunki IMMO ABROAD ESPANA SL oraz prawo hiszpańskie.

ARTYKUŁ 1 - Postanowienia wprowadzające

 1. W niniejszym Regulaminie obowiązują następujące definicje:

Biuro podróży: ten, który doradza w toku swojej działalności, informuje i pośredniczy w zawieraniu umów w zakresie podróży.

Usługodawca: przewoźnik, podmiot świadczący zakwaterowanie, touroperator i/lub inni usługodawcy w zakresie szeroko pojętej turystyki, z którymi Klient zawiera umowę i który zgodnie z obowiązującymi warunkami jest odpowiedzialny za realizację usługi.

Klient:

klientem lub

 1. odbiorca usług świadczonych przez biuro podróży i który zaakceptował takie ustalenia.

Umowa: umowa pomiędzy klientem a biurem podróży, na mocy której biuro podróży zobowiązuje się do świadczenia na rzecz klienta usług w zakresie podróży, w najszerszym tego słowa znaczeniu.

Dni robocze: dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:30 oraz w sobotę od 10:00 do 16:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, chyba że agent wyraźnie wskaże, że obowiązują go inne godziny otwarcia.

 1. Biuro podróży (lub agencja) jest usługodawcą w zakresie podróży. Potrafi poinformować, doradzić i dokonać rezerwacji.

Agent świadczy te usługi w imieniu klienta.

Regulamin rezerwacji ma zastosowanie do wszystkich usług biura podróży.

Są pewne wyjątki.

 1. Biuro podróży może dokonać rezerwacji dla klienta.

Układa umowę pomiędzy klientem a wybranym przez klienta usługodawcą.

Sam agent nie jest stroną umowy ostatecznej.

Może na przykład dokonać rezerwacji biletów indywidualnych, kolejowych, teatralnych i pokojów hotelowych, a także zorganizować dla klienta ubezpieczenie.

 1. Biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności za należyte wykonanie zarezerwowanych za jego pośrednictwem usług.

Odpowiedzialność ponosi usługodawca, np. właściciel linii lotniczej lub hotelu.

Biuro podróży jest oczywiście odpowiedzialne za należyte wykonanie świadczonych usług, za prawidłowe doradztwo i prawidłową obsługę rezerwacji.

 1. Biuro podróży może, po uprzednim powiadomieniu klienta, nałożyć opłaty za swoje usługi.

ARTYKUŁ 2 - Ogólne warunki zamówienia

 1. Treść umowy może obejmować między innymi informowanie i doradzanie klientowi, a także rezerwowanie dla klienta pożądanych przez niego usług.
 2. Klient jest związany wobec biura podróży i usługodawcy po złożeniu zamówienia, niezależnie od tego, czy potwierdzenie zostanie przekazane niezwłocznie.
 3. Dokonując rezerwacji przez Internet biuro podróży tak kieruje procesem rezerwacji, aby Klient zawarł umowę zanim potwierdzi rezerwację.

Z chwilą potwierdzenia rezerwacji przez biuro podróży Klient zostaje związany niniejszą umową.

 1. Klient ponosi odpowiedzialność zarówno wobec biura podróży, jak i usługodawcy za zobowiązania wynikające z umowy.

Pozostali klienci odpowiadają za swoją część umowy.

ARTYKUŁ 3 - Zamówienie rezerwacji

 1. Obowiązek informacyjny Klienta

Klient w celu zawarcia umowy i jej realizacji przekaże agentowi niezbędne informacje o sobie i o (ewentualnym) innym pasażerze(ach).

Może to obejmować numer jego telefonu komórkowego i adres e-mail.

Klient przekaże informacje o sobie i swoich powiadomionych klientach dotyczące ich sytuacji fizycznej i/lub psychicznej, innych istotnych aspektów – w tym medycznych – a także ograniczonej sprawności ruchowej lub konieczności towarzyszenia nieletnim i/lub klientom niepełnosprawnym, kobietom w ciąży, chory i inni klienci.

Jeśli klient nie przekaże tych informacji, wszelkie wynikające z tego negatywne skutki finansowe obciążają jego konto.

 1. Zmiany cen

Ceny usług zarezerwowanych są zgodne z regulaminem i mogą ulec zmianie.

Zmiany te zostaną zgłoszone i wystawione na fakturze tak szybko, jak to możliwe.

 1. Anulowanie/zmiany przez klienta

Wszelkie anulacje lub zmiany w złożonym zamówieniu można składać wyłącznie w dni robocze i wyłącznie na wniosek głównego klienta.

Jeżeli na życzenie klienta rezerwacja zostanie anulowana lub zmieniona, zostaną naliczone koszty z tym związane.

Może to obejmować koszty poniesione przez biuro podróży w związku z anulowaniem lub zmianą rezerwacji, oprócz opłat naliczonych za anulowanie i zmianę rezerwacji.

 1. Wszelka korespondencja od biura podróży lub usługodawcy będzie kierowana do klienta.

ARTYKUŁ 4 - Płatności

 1. Należności należy uregulować w terminie wyznaczonym przez biuro podróży. Biuro podróży jest uprawnione – w razie potrzeby w imieniu i na rachunek usługodawcy – do pobrania należnych kwot.
 2. Biuro podróży może wymagać wpłaty zaliczki przy rezerwacji.
 3. Pozostałą część należności biuro podróży otrzyma w terminie określonym w potwierdzeniu lub fakturze.

W przypadku rozbieżności pomiędzy potwierdzeniem a fakturą obowiązują informacje zawarte na potwierdzeniu.

 1. W przypadku braku wpłaty zadatku w terminie agent wysyła bezpłatne przypomnienie po upływie tego terminu i daje klientowi możliwość uiszczenia pozostałej kwoty w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania tego upomnienia.

Jeżeli płatność w dalszym ciągu nie zostanie dokonana, klient popada w zwłokę i umowy uważa się za anulowane, chyba że warunki danego usługodawcy(-ów) (jeśli istnieją) stanowią inaczej.

Agent ma wówczas prawo obciążyć kosztami związanymi z rezygnacją.

 1. Wszelkie zwroty dokonywane są wyłącznie na rzecz klienta.

ARTYKUŁ 5 - Odpowiedzialność

 1. Biuro podróży będzie wykonywać swoją pracę z należytą starannością.
 2. Agent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania i/lub zaniechania danych usługodawców, o których mowa w art. 1 ust. 1, ani za dokładność informacji dostarczonych przez tego usługodawcę(-ów).

Biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia, broszury, reklamy, strony internetowe i inne media udostępnione na odpowiedzialność osób trzecich, które zostały wyprodukowane lub opublikowane.

 1. O ile sam agent można przypisać nieodpowiednim usługom, a klient poniósł szkodę (w tym szkodę z tytułu utraty przyjemności), odpowiedzialność agenta ogranicza się do zafakturowanych usług.
 2. Odpowiedzialność za szkody, od których klient jest ubezpieczony (na przykład zamknięcie ubezpieczenia podróży i/lub rezygnacji lub ubezpieczenia zdrowotnego), a także odpowiedzialność za szkody poniesione przez klienta w związku z wykonywaniem zawodu lub działalności gospodarczej ( łącznie ze szkodami wynikającymi z braku połączeń lub niedotarcia do celu) jest wykluczona.
 3. Biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania podjęte przez jego pracowników i/lub osoby trzecie, które odbiegają od warunków określonych w niniejszym regulaminie lub warunkach odpowiedzialnego usługodawcy, chyba że takie przyrzeczenia zostaną potwierdzone na piśmie.
 4. Wyłączenia zawarte w tym artykule oraz ograniczenia odpowiedzialności dotyczą także personelu biura podróży.

ARTYKUŁ 6 - Dokumenty

 1. Klient jest odpowiedzialny za uzyskanie przed wyjazdem od odpowiednich władz niezbędnych informacji dotyczących paszportów, wiz i, jeśli to konieczne, formalności związanych z wymogami medycznymi.
 2. Klient jest odpowiedzialny za posiadanie niezbędnych dokumentów, takich jak ważny paszport lub, jeśli jest to dozwolone, dowód osobisty, wszelkie wymagane wizy, dowód szczepień, prawo jazdy i zielona karta.
 3. Jeśli klient nie jest (całkowicie) zdolny do odbycia podróży z powodu braku (ważnego) dokumentu, wszelkie konsekwencje z tym związane obciążają klienta.
 4. Przez biuro podróży lub za jego pośrednictwem klient może uzyskać informacje na temat możliwości zakończenia ubezpieczenia od anulowania, uszkodzenia i/lub ubezpieczenia podróżnego.

ARTYKUŁ 7 - Odsetki i koszty windykacji

 1. Klientowi, który nie wywiązuje się w terminie ze zobowiązania finansowego wobec biura podróży, przysługują odsetki ustawowe od zaległej kwoty, chyba że warunki danego usługodawcy przewidują wyższą stopę procentową.
 2. Ponadto klient jest zobowiązany do pokrycia pozasądowych kosztów windykacji poniesionych przez biuro podróży lub usługodawcę. Koszty te mogą wynosić do 15% od kwoty 2500,00 €; 10% przez następne 2500,00 € i 5% od następnych 5000,00 € przy minimum 40,00 €. Biuro podróży może odstąpić od tych kwot i wartości procentowych na korzyść klienta.

ARTYKUŁ 8 - Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące rezerwacji i/lub pisemnej informacji biura podróży należy składać do biura podróży w terminie miesiąca od dnia otrzymania informacji lub rezerwacji, której dotyczy reklamacja.
 2. Biuro podróży udzieli pisemnej odpowiedzi nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania reklamacji.

Dodatkowe regulacje wynajmu domów wakacyjnych

Ogólne warunki wynajmu i płatności

1.0 Ogólne wprowadzenie

1.1 Twój przyjazd i wyjazd

1.2 Twoja rezerwacja i płatność

1.3 Prawo do odstąpienia od umowy

1.4 Ubezpieczenie

1,5 Kaucja - Uszkodzenie

1.6 Koszty modyfikacji

1.7 Dodatkowe koszty

1.8 Klient chce anulować

1.9 Mediator musi zrezygnować

Klient 2.0 - Wynajmowany obiekt

2.1 Reklamacje

2.2 Twoje zwierzę(-a)

2.3 Pościel i ręczniki

2.4 Baseny

2.5 Zakończ czyszczenie

2.6 Warunki dodatkowe

2.7 Zobowiązania i zabezpieczenia

1.0 Ogólne wprowadzenie

W niniejszym regulaminie dodatkowym i ogólnych warunkach najmu obowiązują następujące definicje:

Klient: osoba dokonująca rezerwacji, postrzegana jako główny klient, odpowiedzialna również za rezerwację i wynajmowany obiekt.

Właściciel domu: właściciel nieruchomości, który jest odpowiedzialny za dostarczenie klientowi odpowiedniego domu wakacyjnego zgodnie z opisem na naszej stronie internetowej.

IMMO ABROAD ESPANA SL: pośrednik pośredniczący pomiędzy właścicielem domu a klientem, zwany dalej mediatorem.

Niniejsze zasady ogólne mają zastosowanie do wszystkich rezerwacji i rezerwacji dokonanych za pośrednictwem mediatora i stron internetowych, które są bezpośrednio częścią jego firmy.

Do każdego domu wakacyjnego mogą obowiązywać inne zasady, które są podane w profilu strony domu wakacyjnego.

Informacje te są uważane za wiążące i przyjmuje się, że są znane klientowi podczas dokonywania rezerwacji.

Mediator zapewnia mieszkania od prywatnych właścicieli, ale także od organizacji komercyjnych.

Może to skutkować tym, że realizacja rezerwacji będzie realizowana za pośrednictwem innej organizacji niż mediatorzy, zarówno w Holandii, jak i w miejscu docelowym.

Uznaje się, że klient jest w pełni poinformowany o naszych ogólnych warunkach wynajmu, warunkach płatności, zastrzeżeniach i naszej polityce prywatności, która jest podana na naszych stronach internetowych w momencie dokonywania rezerwacji i akceptuje je.

Ceny podane na naszych stronach internetowych są podane w euro, chyba że zaznaczono inaczej.

Okresy wynajmu obowiązują zgodnie z informacjami podanymi na naszych stronach internetowych, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie.

Wynajęty obiekt/dom wakacyjny oznacza dom wakacyjny wymieniony na naszych stronach internetowych, wraz z powiązanymi udogodnieniami.

Istnieje możliwość, że właściciel domu zamknął do użytku pewną część domu wakacyjnego; w takim przypadku zostanie to wymienione na naszej stronie internetowej.

Podana liczba sypialni i łazienek jest dostępna dla Państwa.

W niektórych przypadkach, gdy wynajmowanym obiektem jest studio, w którym jest mowa o dostępnej 1 sypialni, może to dotyczyć także przegrody w większej przestrzeni przeznaczonej do spania.

1.1 Twój przyjazd i wyjazd

Dzień wymiany wynajętego domu wakacyjnego znajdziesz na stronie informacyjnej.

W przypadku wynajmu tygodniowego dniem wymiany jest zazwyczaj sobota; jeżeli w przypadku konkretnego zakwaterowania jest inaczej, jest to podane na stronie internetowej w opisie lub w zakładce „ważne informacje”.

Klucze możesz odebrać w godzinach 16:00 - 20:00 u zarządcy nieruchomości lub właściciela domu.

W przypadku przyjazdu w innych godzinach mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty.

Dane kontaktowe znajdują się na voucherze podróżnym, który wyślemy Państwu na 2 tygodnie przed przyjazdem.

W voucherze podróżnym znajdziesz krótki opis trasy oraz numer alarmowy w Holandii, pod który możesz zadzwonić w razie problemu.

Tylko właściciel domu lub jego menadżer może zatwierdzić inny czas przyjazdu lub wyjazdu.

Mediator i jego pracownicy nie mają w tym zakresie żadnej jurysdykcji, a w przypadku zobowiązań telefonicznych, które nie zostaną potwierdzone na piśmie przez mediatora, nie można w żadnym wypadku mieć podstaw do reklamacji.

1.2 Twoja rezerwacja i płatność

Pośrednik ma prawo do zmiany cen wynajmu w międzyczasie, ale tylko wtedy, gdy między datą przyjazdu a datą rezerwacji upłynęło co najmniej 6 miesięcy.

W takim przypadku klient ma prawo anulować rezerwację bez ponoszenia opłat; za wyjątkiem opłaty rezerwacyjnej, wszystkie wpłaty zostaną zwrócone w ciągu 5 dni.

Klient może dokonać rezerwacji online za pośrednictwem naszej strony internetowej (jest to preferowane), po czym rezerwacja jest natychmiast potwierdzana.

Oferujemy również możliwość rezerwacji telefonicznej, jednak w takim przypadku za ewentualne błędy w danych odpowiadają Państwo.

W przypadku rezerwacji online rejestrujemy Twój adres IP (patrz oświadczenie o ochronie prywatności).

Mediator sprawdza każdą rezerwację u właściciela domu przed pełnym potwierdzeniem rezerwacji.

Rezerwacja zostanie automatycznie anulowana w przypadku braku dostępności domku w zarezerwowanym terminie.

Po potwierdzeniu rezerwacji przez mediatora staje się ona rezerwacją.

Mediator pobiera opłatę rezerwacyjną, która jest podana w zestawieniu kosztów, które widzisz przed potwierdzeniem rezerwacji.

Do każdej rezerwacji wymagana jest wpłata zaliczki, która jest podana w zestawieniu kosztów widocznym przed potwierdzeniem rezerwacji.

Klient może dokonać wpłaty zadatku od razu on-line lub może zdecydować się na otrzymanie faktury, którą należy wpłacić na rachunek bankowy mediatora w ciągu 7 dni.

Pozostałą kwotę za wynajem domu wakacyjnego należy uregulować na 6 tygodni przed przyjazdem.

Kaucję wymienioną na stronach internetowych w sekcji „Ważne informacje” należy wpłacić na 6 tygodni przed datą przyjazdu na konto bankowe mediatora, chyba że wyraźnie określono, że kaucja jest płatna w gotówce po przyjeździe.

Mediator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku nie wpłacenia zadatku w całości lub w terminie.

Może to być powodem odmowy dostępu przez właściciela domu.

Rezerwacje dokonane z datą przyjazdu w ciągu 42 dni zaliczają się do kategorii „last minute” i wtedy cała kwota wynajmu jest płatna w ciągu 2 dni od daty wystawienia faktury.

Jeżeli nie zastosujesz się odpowiednio do regulaminu płatności, otrzymasz przypomnienie o płatności.

W przypadku nieotrzymania rozliczenia w ciągu 7 dni od tego wezwania, mediator ma prawo uznać rezerwację za anulowaną, a płatności należy dokonać zgodnie z zasadami anulowania zawartymi w niniejszym regulaminie. (Zobacz zasady anulowania)

Opłaty bankowe za przelewy pieniężne pobierane są na koszt klienta.

1.3 Prawo do odstąpienia od umowy

Nasze usługi wykluczają prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami europejskimi.

Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest wyłącznie w przypadku usług:

- dotyczące zakwaterowania, transportu, prowadzenia działalności restauracyjnej lub wypoczynku, które mają być realizowane w danym dniu lub w danym okresie;

- których dostawa rozpoczęła się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- dotyczące zakładów i loterii.

W przypadku wynajmu domu wakacyjnego prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone, ponieważ jego dostawa rozpoczęła się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem okresu odstąpienia;

1.4 Ubezpieczenie

Pośrednik zapewnia możliwość zamknięcia każdego wynajmu w ramach ubezpieczenia od szkód lub anulowania.

Są to osobne polisy ubezpieczeniowe i również należy je oddzielnie księgować.

Ubezpieczenia te są proponowane we współpracy z firmą ubezpieczeniową NV.

Składka ubezpieczeniowa jest wyświetlana na ekranie podczas rezerwacji.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w mieniu - inwentarzu - wyposażeniu placów zabaw - basenach - ogrodzie, które powstały bez wyraźnej winy lub umyślnej szkody wyrządzonej przez Klienta.

Odszkodowanie obejmuje minimalną kwotę 25, - € i maksymalną kwotę 2500, -.

Ubezpieczenie rozpoczyna się w momencie wejścia klienta/ubezpieczającego do domu, którego data jest podana na voucherze podróżnym, i kończy się w momencie opuszczenia domu przez klienta, przy czym najpóźniejszą datą jest dzień zakończenia umowy najmu zgodnie z voucherem podróżnym.

Składka ubezpieczeniowa może ulec zmianie i podlegać zgodnym z prawem opłatom, takim jak podatek ubezpieczeniowy.

Mediator ma prawo do zmiany cen i stawek.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia od szkód i rezygnacji można znaleźć w warunkach polisy Europeesche Verzekeringen na stronie Podróże → Ubezpieczenie podróżne.

Klient ma obowiązek poinformować mediatora o prawidłowych imionach i nazwiskach oraz wieku grupy klientów przy finalizacji ubezpieczenia od rezygnacji.

Błędne informacje mogą skutkować nieważnością ubezpieczenia.

1,5 Kaucja - Uszkodzenie

W każdym przypadku właściciel domu będzie wymagał kaucji.

Właściciel domu wskazuje, w jaki sposób mediator może obsłużyć depozyt.

Często właściciel domu zwraca się do mediatora o zarządzanie kaucją.

Jeżeli właściciel domu poprosi o wpłacenie kaucji w dniu przyjazdu, zostanie to odnotowane na naszej stronie internetowej w profilu domu.

W większości przypadków właściciel domu NIE akceptuje płatności kartą kredytową.

Momentem płatności w dniu przyjazdu jest odbiór kluczy.

W każdym przypadku jesteś odpowiedzialny za sprawdzenie domu wakacyjnego pod kątem wad.

W przypadku wykrycia usterek zaleca się zrobienie zdjęć i sporządzenie pisemnego oświadczenia z zarządcą domu lub właścicielem domu.

Mediator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za spory dotyczące wad, dlatego prosimy o ostrożne przeprowadzenie oględzin po przybyciu.

Jeżeli pośrednik zarządza kaucją, zostanie ona zwrócona w ciągu 2 tygodni od wyjazdu z domu wakacyjnego na Twoje konto bankowe, chyba że właściciel domu poinformuje nas o szkodach.

Klient będzie musiał wysłać e-mail do mediatora z danymi konta bankowego, na który można zwrócić depozyt.

Mediator jest związany umową z właścicielem domu do przesłania mu kaucji na jego pierwsze żądanie.

Jeśli właściciel domu zażąda od mediatora depozytu i zgłosi szkody, mediator powiadomi klienta e-mailem.

Jeśli wystąpią szkody, właściciel domu będzie potrzebował trochę czasu, aby ekspert lub firma oceniła szkody; maksymalny termin wynosi 4 tygodnie.

Jeżeli kwoty wyrządzonych szkód są wyższe niż wpłacona kaucja, właściciel domu ma prawo odzyskać nadwyżkę od klienta.

Uregulowanie odszkodowania jest sprawą pomiędzy klientem a właścicielem domu i, jeśli ma to zastosowanie, firmą ubezpieczeniową.

Mediator może w razie potrzeby prowadzić mediację, ale nie będzie odgrywał roli w ocenie i postępowaniu w sprawie szkód.

Jeśli istnieją dodatkowe koszty, takie jak prąd, ogrzewanie basenu, sprzątanie, korzystanie z telefonu i inne kwestie określone na stronach internetowych, wówczas mediator ma prawo odliczyć te koszty od depozytu i zwrócić różnicę.

W przypadku, gdy właściciel dokona zwrotu depozytu przelewem bankowym, należy poinformować go o swoich danych bankowych.

Wpłata kaucji i jej zwrot są zawsze sprawą pomiędzy klientem a właścicielem domu do wynajęcia.

Mediator, mimo że zarządza kaucją na zlecenie właściciela domu, nie ma kontroli nad kaucją.

Uszkodzenie lub spór o odszkodowanie nie pozwala klientowi na wskazanie mediatora w jakiejkolwiek formie publikacji, w mediach lub w Internecie.

Jeśli klient nie zastosuje się do tego, wszelkie bezpośrednie i pośrednie szkody powstałe w wyniku wymienienia nazwy i/lub stron internetowych zostaną poniesione przez klienta.

We wszystkich przypadkach płatność kaucji oraz obsługa i zapłata odszkodowań są sprawą pomiędzy klientem a właścicielem domu do wynajęcia.

1.6 Koszty modyfikacji

Zmiany w rezerwacji są ważne tylko wtedy, gdy zostaną zaakceptowane i potwierdzone pisemnie przez mediatora; obowiązuje opłata za zmianę w wysokości 25 €.

Zmiany mające na celu anulowanie rezerwacji podlegają bez wyjątku zasadom anulowania. (Patrz „jeśli chcesz anulować”).

1.7 Dodatkowe koszty

Koszty dodatkowe obejmują wszystkie koszty, które są publikowane na stronie profilu domu i które nie są wliczone w czynsz za dom wakacyjny.

Klient dokonując rezerwacji oznacza, że jest świadomy tych kosztów i akceptuje je.

Jeśli nie zostało to wyraźnie zaznaczone na stronie profilu domu, czynsz obejmuje normalne zużycie energii elektrycznej i wody.

Ogrzewanie i/lub ogrzewanie basenu są w większości płatne, a opłaty można znaleźć na stronie profilu głównego.

Dodatkowe koszty należy uiścić w całości w dniu przyjazdu, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie i zostanie to zaznaczone w potwierdzeniu.

Używanie telefonu domowego jest niedozwolone, chyba że właściciel domu udzielił na to wyraźnej pisemnej zgody.

Korzystanie z telefonu domowego bez pozwolenia może skutkować opóźnieniem w zwrocie kaucji, gdyż rachunek za telefon otrzymamy po miesiącu.

Opłaty poniesione przez klienta są następnie odejmowane od depozytu.

Jeśli istnieje połączenie z Internetem, jego użytkowanie jest zazwyczaj wliczone w czynsz, chyba że zaznaczono inaczej.

Mediator w żadnym wypadku nie może ponosić odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lub awarię połączenia internetowego.

Mimo że wspominamy o połączeniu internetowym lub „WIFI”, mediator nie może ponosić odpowiedzialności za obecność lub brak bezprzewodowego Internetu.

Wypożyczenie pościeli jest zawsze dodatkowe, chyba że na stronie wyraźnie zaznaczono, że ta usługa jest wliczona w cenę.

Ze względów higienicznych standardową praktyką jest samodzielne przynoszenie pościeli dla niemowląt.

W większości przypadków dodatkowe koszty należy uiścić po przyjeździe

1.8 Klient chce anulować

Anulację możesz anulować wyłącznie drogą e-mailową w dni robocze.

Nasze dni robocze to poniedziałek - piątek od 09:00 do 17:30 oraz sobota od 10:00 do 16:00, z wyjątkiem świąt państwowych.

W wyjątkowych przypadkach klient może zaproponować klienta alternatywnego; jest to dopuszczalne tylko wtedy, gdy mediator otrzymał pisemną zgodę właściciela domu, który otrzymał już imię i nazwisko klienta oraz skład strony wraz z rezerwacją.

W takim przypadku obowiązuje opłata za zmianę w wysokości 25 €.

Po anulowaniu nadal będziesz musiał wypełnić swoje zobowiązania płatnicze.

Koszty anulowania rezerwacji wynoszą:

W przypadku anulowania rezerwacji do 42. dnia kalendarzowego (wyłącznie) przed datą przyjazdu: kaucja.

Anulowanie rezerwacji od 42. dnia kalendarzowego (włącznie) do 28. dnia (wyłącznie) przed dniem przyjazdu: 60% wartości wynajmu domku letniskowego.

Anulowanie od 28. dnia kalendarzowego (włącznie) do dnia przyjazdu: 90% wartości wynajmu domku letniskowego.

Anulowanie w dniu przyjazdu lub później: wynajem całego domu wakacyjnego.

Zawsze zamykaj ubezpieczenie od rezygnacji, nigdy nie możesz być pewien sytuacji w rodzinie, krewnych i okoliczności, które mogą zmusić Cię do anulowania wakacji.

1.9 Mediator musi zrezygnować

W przypadku konieczności zmiany lub anulowania rezerwacji, zastrzegamy sobie prawo do zaoferowania porównywalnego lub lepszego domu wakacyjnego.

Do warunków zmuszających mediatora do podjęcia tych działań można zaliczyć: klęski żywiołowe, szkody spowodowane przez wichury i zalania, działania uniemożliwiające korzystanie z nieruchomości, śmierć właściciela lub jednego z jego krewnych I lub II stopnia, sprzedaż nieruchomości rozwód, wojna, strajki lub jeśli mediator ma powody sądzić, że właściciel domu nie jest w stanie spełnić przewidzianych obowiązków i/lub jakości nieruchomości

Jeżeli mediatorowi nie uda się zaoferować porównywalnej lub lepszej nieruchomości, mediator zwróci dotychczas dokonane wpłaty.

Klientowi nigdy nie przysługują kwoty wyższe niż dotychczas zapłacone za tę rezerwację mediatorowi.

Jeżeli klient wynajął np. dwa niezależne domy wakacyjne w dwóch kolejnych okresach i mediator jest zmuszony zrezygnować z jednego z nich, umowa dotycząca drugiego domu wakacyjnego pozostaje w mocy.

Klient może zrezygnować z drugiej nieruchomości wyłącznie na warunkach określonych w punkcie 1.8.

Klient 2.0 - Wynajmowany obiekt

Klient ma obowiązek podać prawidłowe dane dotyczące swojej strony, a wynajmowany lokal może być zamieszkiwany i użytkowany wyłącznie przez osoby, których dane zostały przekazane.

Niedopuszczalne jest odbieganie od podanej liczby osób, chyba że właściciel domu wyrazi wcześniej pisemną zgodę.

Niedozwolone jest rozbijanie namiotów i/lub tworzenie innych miejsc do spania na terenie posesji bez pisemnej zgody właściciela domu.

Jeżeli klient nie zastosuje się do niniejszego regulaminu, właściciel obiektu ma prawo natychmiastowo zakończyć rezerwację, a klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody z tego wynikające.

Organizowanie przyjęć, wesel itp. jest dozwolone tylko wtedy, gdy właściciel wyraził na to pisemną zgodę, a mediator potwierdził to pisemnie klientowi.

We wszystkich przypadkach główny klient ponosi odpowiedzialność za WSZYSTKIE osoby przyjęte do wynajętego domu wakacyjnego.

2.1 Reklamacje

Pomimo tego, że bardzo dokładnie wybieramy, wyceniamy i sprawdzamy domy, może się zdarzyć, że po przyjeździe zastaniesz sytuację, która nie będzie dla Ciebie satysfakcjonująca.

Najpierw zgłoś to właścicielowi domu lub zarządcy domu i spróbuj rozwiązać problem w dobrej współpracy.

Jeżeli to się nie powiedzie, zgłoś reklamację w ciągu 48 godzin w formie pisemnej, pocztą elektroniczną na adres [email protected] i ewentualnie telefonicznie pod numerem podanym na naszej stronie kontaktowej.

Reklamacje dotyczące sprzątania należy zgłaszać niezwłocznie po przyjeździe.

Klienci muszą zapewnić rozsądny okres na rozpatrzenie reklamacji.

Rozpatrzenie skarg, które nie zostały mu przekazane na piśmie w ciągu 48 godzin, zależy od uznania mediatora.

2.2 Twoje zwierzę(-a)

Zwierzęta mogą być akceptowane wyłącznie za zgodą właściciela domu i tylko wtedy, gdy zostanie to potwierdzone na piśmie przez mediatora.

Na głównej stronie informacyjnej domu możesz dowiedzieć się, czy właściciel domu akceptuje zwierzęta, ale nie gwarantuje to, że zostaniesz przyjęty ze swoim zwierzęciem.

We wszystkich przypadkach, także wtedy, gdy właściciel domu pozwala na pobyt zwierząt, podczas dokonywania rezerwacji należy zaznaczyć, że chcesz zabrać ze sobą zwierzę; niektórzy właściciele domów ustalają restrykcyjne warunki, takie jak tylko małe zwierzęta lub tylko jedno zwierzę.

Istnieje możliwość, że w przypadku rezerwacji ze zwierzęciem mediator będzie musiał poprosić o dalsze szczegółowe informacje.

Można tego dokonać wyłącznie w formie pisemnej; jeżeli podane przez Ciebie informacje okażą się podczas Twojego pobytu nieprawdziwe, właściciel obiektu ma prawo wypowiedzieć rezerwację ze skutkiem natychmiastowym.

Mediator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje i nie przysługuje zwrot pieniędzy w przypadku anulowania rezerwacji z tego powodu.

Właściciel domu ma prawo po otrzymaniu informacji odmówić rezerwacji.

Zwierzęta nie mogą przebywać w sypialniach, na basenach lub w ich pobliżu ani leżeć/spać na meblach.

Za szkody w domu wakacyjnym i ogrodzie spowodowane przez zwierzęta odpowiadasz Ty.

Zabranie ze sobą zwierząt może skutkować dodatkowymi kosztami sprzątania.

2.3 Pościel i ręczniki

Domy wakacyjne często oferują pościel i/lub ręczniki do wynajęcia lub bezpłatnie (patrz informacje o obiekcie).

Jeżeli występują dodatkowe koszty, są one wymienione na stronach internetowych.

Wynajmując pakiet pościeli, zawsze należy zabrać ze sobą kilka ręczników; ręczniki plażowe nie są wliczone w cenę pakietu pościeli, a ręczniki często NIE są wliczone w cenę pakietu pościeli.

Jeśli ręczniki stanowią część pakietu bielizny, jest to zazwyczaj jeden duży i jeden mały ręcznik oraz ewentualnie myjka.

Dlatego zalecamy naszym klientom zabranie ze sobą dodatkowych ręczników.

Zabrania się używania ręczników do sprzątania.

Nieodwracalne uszkodzenie lub utrata pościeli i ręczników zostanie rozliczona z kaucją.

Ręczników znajdujących się w pakiecie z pościelą używaj wyłącznie do użytku osobistego.

Mediator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość i/lub asortyment oraz skład paczki bielizny.

2.4 Baseny

Baseny zewnętrzne są udostępniane do użytku wyłącznie w okresie letnim.

Lato jest zwykle definiowane jako okres od maja do końca września, ale w zależności od pogody właściciel domu może go przedłużyć lub skrócić.

Jeżeli z basenu nie będzie można tymczasowo korzystać ze względu na konieczność przeprowadzenia prac porządkowych, mediator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Jeżeli woda w basenie nie odpowiada przepisom, właściciel domu ma obowiązek wymienić wodę w basenie; taka zmiana może potrwać do dwóch dni.

Wille z podgrzewanym basenem oferują możliwość podniesienia temperatury wody poza sezonem; w profilu głównym znajdziesz informację dotyczącą ewentualnych dopłat.

Opłaty za ogrzewanie basenu należy, w zależności od życzenia właściciela domu, uiścić z góry u mediatora lub na miejscu w dniu przyjazdu.

Właściciel domu ma prawo wyłączyć podgrzewacz basenu w sezonie.

Jeśli chcesz skorzystać z ogrzewania basenu, zalecamy skontaktowanie się z naszym działem obsługi klienta na 3 dni przed przyjazdem i poproszenie właściciela domu o włączenie ogrzewania basenu.

Nie zawsze może się zastosować i właściciel domu też nie jest do tego zobowiązany.

Po przybyciu na miejsce może się okazać, że basen potrzebuje jeszcze trochę czasu na rozgrzanie.

W bardzo wyjątkowych przypadkach zaistnieją okoliczności uniemożliwiające korzystanie z basenu, takie jak awaria pompy lub inne problemy techniczne.

Mediator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za temperaturę basenu, prawidłowe funkcjonowanie basenu, wyposażenie basenu oraz ogrzewanie basenu.

Zabrania się dokonywania zmian w ustawieniach wyposażenia basenu.

Jeśli właściciel domu lub zarządca o to poprosi, poproś o krótkie pisemne potwierdzenie.

Zapobiega to późniejszym dyskusjom na temat nieprawidłowego działania wyposażenia basenu.

W niektórych krajach (np. we Francji) zgodnie z prawem wymagane jest, aby baseny były wyposażone w alarm basenowy, a właściciel basenu ponosi odpowiedzialność, jeśli przepisy prawa nie będą przestrzegane.

Właściciel domu może zatem wyraźnie poprosić Cię o zamknięcie bram, sprawdzenie alarmu i zastosowanie różnych środków prawnych.

Po przybyciu na miejsce klient ma obowiązek zapytać właściciela/zarządcę o alarm basenowy i upewnić się, że działa on prawidłowo.

W przypadku (tymczasowego) nieprawidłowego działania alarmu basenowego klient musi podjąć natychmiastowe działania, aby dzieci i zwierzęta domowe lub osoby nie potrafiące pływać nie mogły zbliżyć się do basenu, dopóki alarm nie zadziała prawidłowo.

Jeśli nie zastosujesz się do tych zasad, wszelkie konsekwencje ponosisz Ty.

Przekonaj się, zwłaszcza dla własnego bezpieczeństwa, że wszystko jest bezpieczne i działa prawidłowo, i sprawdzaj to na bieżąco podczas pobytu.

Dzieci poniżej 14 roku życia oraz dzieci bez uprawnień do pływania mogą pływać wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych i mieć na sobie atestowaną kamizelkę ratunkową.

Mediator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki podczas pobytu.

2.5 Zakończ czyszczenie

Za sprzątanie końcowe zostanie naliczona dodatkowa opłata, chyba że na naszej stronie internetowej wyraźnie wskazano w profilu domu, że te koszty są wliczone w cenę.

W większości przypadków sprzątanie końcowe jest obowiązkowe.

Prawie we wszystkich przypadkach opłatę za sprzątanie końcowe należy uiścić po przyjeździe.

Jeśli jest napisane „opłaty wliczone w cenę pozostawienia domu w czystości”, zawsze proś właściciela/zarządcę domu o pisemne potwierdzenie, że stan domu jest zadowalający.

Mediator nie może przyjąć odpowiedzialności, jeśli właściciel domu nadal prosi o pokrycie kosztów sprzątania.

Właściciel domu może zażądać od nas potrącenia z kaucji niezapłaconych opłat za końcowe sprzątanie, a my jesteśmy zobowiązani umową do tego.

2.6 Warunki dodatkowe

Uważa się, że zachowujesz się odpowiedzialnie w zakresie energii i wody, zarówno ze względu na koszty, jak i ze względu na nasze środowisko.

Klient zostanie obciążony dodatkowymi kosztami wynikającymi z włączania klimatyzatorów przy otwartych drzwiach i/lub niepotrzebnego dopływu wody.

Jesteś odpowiedzialny za wywóz śmieci podczas pobytu do odpowiednich worków na śmieci.

Pamiętaj, że przebywając na terenie lasu lub nad wodą, nieprawidłowo zamknięte worki na śmieci mogą przyciągnąć szkodniki.

Jeśli masz więcej niż 1,80 wzrostu, podczas rezerwacji przekonaj się, że wymiary łóżek odpowiadają Twojej długości; poproś o dodatkowe informacje, jeśli nie jest to jasne.

Istnieje możliwość, że łóżka nie będą spełniać wymagań długości 2 metrów i mediator nie ponosi za to odpowiedzialności.

Jeżeli nie znamy jeszcze rozmiarów, pozyskamy dla Państwa tę informację i wówczas udzielimy pisemnej odpowiedzi.

Jeśli podczas pobytu coś się zepsuje lub zauważysz problem, masz obowiązek natychmiast to zgłosić.

Przedmioty takie jak bojlery, pralki, zmywarki itp. podlegają drobnym naprawom, a klient zgadza się, że właściciel domu może zająć do trzech dni na naprawę lub wymianę.

W przypadku pozostałych urządzeń, takich jak wbudowana centralna klimatyzacja, telewizory i ogrzewanie basenu, naprawa może potrwać dłużej niż 3 dni.

Mediator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarię sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, ani za ewentualny czas jego naprawy.

Reklamacje i odszkodowania z tego tytułu są zawsze sprawą pomiędzy klientem a właścicielem domu do wynajęcia.

W domu nie wolno palić papierosów, cygar ani fajek, chyba że uzyskano na to pisemną zgodę.

Paląc poza domem prosimy o wrzucanie popiołów i niedopałków do odpowiednich popielniczek.

W niektórych domach zarządca lub właściciel domu przekaże regulamin i instrukcje po przybyciu na miejsce.

Tutaj znajdziesz przydatne wskazówki i informacje dotyczące Twojego domu wakacyjnego.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi i przestrzeganie zawartych w nich kwestii.

W niektórych obszarach mogą wystąpić myszy lub inne szkodniki.

Właściciele domów mogą w tym celu stosować pestycydy.

Prosimy o dopilnowanie, aby szczególnie dzieci i zwierzęta domowe nie miały kontaktu z tymi pestycydami.

Mediator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zwalczanie szkodników i/lub uciążliwości ze strony szkodników ani za stosowane pestycydy.

Dom wakacyjny wynajmowany jest wyłącznie w celach wakacyjnych, dlatego kręcenie profesjonalnych filmów i robienie zdjęć do celów komercyjnych jest wyraźnie zabronione, chyba że zostanie to uzgodnione na piśmie z mediatorem i właścicielem domu.

Jeśli klient filmuje w celach komercyjnych bez pisemnej zgody, właściciel domu może natychmiast anulować rezerwację.

Wszelkie konsekwencje i koszty z tego wynikające leżą w gestii i odpowiedzialności klienta.

W okresie wynajmu może zaistnieć konieczność obecności właściciela domu i/lub jego personelu w celu konserwacji lub naprawy.

Klient wyraża zgodę na taką wizytę.

2.7 Odpowiedzialność i odszkodowanie

Mediator lub jakakolwiek firma należąca do jego grupy i/lub strony internetowe, na których nastąpiła rezerwacja, nie mogą przyjąć odpowiedzialności za szkody, obrażenia lub wypadki osób, zwierząt lub pojazdów powstałe podczas pobytu w domu wakacyjnym.

Mediator może ograniczyć się wyłącznie do sytuacji niebezpiecznej w domu wakacyjnym i za namową klienta, poinformować właściciela domu o tej sytuacji i poprosić go o podjęcie natychmiastowych działań.

Ostateczna odpowiedzialność za sytuację i/lub działanie właściciela domu jest sprawą pomiędzy klientem a właścicielem domu.

Mediator pośredniczy pomiędzy klientem a właścicielem domu i nie ma wpływu na sytuację lokalną, dlatego nie może ponosić za nią żadnej odpowiedzialności.

Jeżeli sytuacja będzie na tyle niebezpieczna, że klient podejmie decyzję o opuszczeniu mieszkania, na przykład ze względu na ochronę swoich dzieci, wówczas właściciel domu lub mediator zastrzegają sobie prawo do samodzielnej oceny sytuacji za pomocą biegłych, materiałów wideo i fotograficznych.

Odpowiedzialność mediatora w żadnym wypadku nie może wykraczać poza pełną lub częściową rekompensatę wpłaconych kwot, jeżeli z niezależnej oceny wynika, że klient swoim odejściem podjął odpowiednie działania.

Zagubienie lub kradzież, które mają miejsce w trakcie pobytu, następuje całkowicie na ryzyko i koszt klienta; mediator odrzuca jakąkolwiek formę odpowiedzialności z tego tytułu.

Dokonując rezerwacji, klient wyraża zgodę na to, że mediator nie ponosi odpowiedzialności za problemy, które klient lub współklienci napotkają w trakcie pobytu w wyniku kradzieży, zagubienia lub wypadku.

Mediator nie może brać odpowiedzialności za prawidłowe działanie systemu alarmowego.

Klient może to przetestować i podjąć odpowiednie działania w celu ochrony swojej własności.

Mediator nie może w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności za niedogodności spowodowane pracami budowlanymi i remontowymi na jego terenie, awarią mediów i/lub uciążliwościami ze strony sąsiadów.

W przypadku działań budowlanych, o których mediator wiedział przed przyjazdem klienta, ale nie był znany w momencie rezerwacji, mediator może w interesie klienta i za jego zgodą zaproponować alternatywny dom wakacyjny .

Po zameldowaniu domu wakacyjnego wykluczona jest bezpłatna zmiana nieruchomości, a ewentualna relokacja i zmiana miejsca zamieszkania odbywa się na odpowiedzialność i koszt klienta.

Klient, który dokonał rezerwacji, ponosi osobistą odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia lub braki w przedmiotach, powstałe w okresie wynajmu domku letniskowego.

Klient ponosi odpowiedzialność za wszystkie osoby przyjęte do Domu w okresie najmu.

Klient niniejszym zwalnia mediatora z wszelkiej odpowiedzialności za szkody lub straty powstałe podczas jego pobytu.

Mediator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności spowodowane nieprawidłowościami w wynajmowanym domu wakacyjnym.

Jeżeli takie nieprawidłowości ograniczają korzystanie z nieruchomości przez klienta, a mediator chce l